Rys. 10. Model trójniciowego DNA (tripleks) ukazujący wiązania między poszczególnymi nukleotydami. Na żółto zaznaczono nici występujące w „normalnym” DNA, kolorem szarym oznaczono trzecią nić wiążącą się do dupleksu. Wiązania wodorowe  w dsDNA zaznaczono niebieską linią; czerwona, przerywana linia oznacza wiązania między „atakującą” nicią a poszczególnymi nukleotydami dupleksu. W tworzeniu wiązań w trzeciej nici biorą udział tylko puryny dsDNA. (Na podstawie Sedivy i Joyner, 1992; zmienione).