a)
b)

Rysunek 18. Organizacja genów histonów H1; a) mapa genów histonowych człowieka. b) mapa genów histonowych myszy. Pomimo różnic w nazewnictwie odpowiednie geny są genami homologicznymi i zajmują te same pozycje u obu gatunków. Przykładowo gen H1.2 znajduje się między genami kodującymi histony H3 i H4, podobnie zlokalizowany jest jego mysi odpowiednik H1c. a) wg Albig i wsp., 1997, b) wg Wang i wsp. 1997.