Rysunek 2. Rdzeń nukleosomu – (A) Model oparty na podstawie krystalografii rentgenowskiej o rozdzielczości 2,8Å. Histony H3 (zaznaczony kolorem niebieskim) i H4 (zielony) tworzą centralnie umieszczony tetramer, natomiast histony H2A (żółty) i H2B (czerwony) tworzą dwa dimery. (B) Schemat rdzenia nukleosomu z wyraźnie wystającymi N-terminalnymi domenami histonów rdzeniowych; (A) na podstawie Luger i wsp. 1997, (B) według Patterton i Wolffe 1996.