Rysunek 20. Chimeryczne histony H1. Poszczególne histony zbudowane są z różnych domen histonów H1c i H1˚, np. OOC oznacza białko zbudowane z N-terminalnej i centralnej domeny pochodzącej od histonu H1˚ oraz C-terminalnej z H1c. MW oznacza przybliżoną masę białek w Da (wg Brown i wsp., 1997).