Rysunek 21. Poziom ekspresji kilku białek w komórkach o wzmożonej syntezie chimerycznych histonów H1. Jako punkt odniesienia posłużył poziom rRNA (wg Brown i wsp., 1997).