Rysunek 22. Struktura wektorów. Plazmid pMMTVGFPPhyg niesie sekwencje genu reporterowego GFP pod kontrolą promotora MMTV-LTR (indukcja za pomocą glikokortykoidów) oraz gen selekcyjny dający odporność na higromycynę (hyg). Plazmid pGRpur zbudowany jest z genu ludzkiego receptora glikokorykoidów (hGR) oraz markera selekcyjnego na puromycynę (pur). Wektor pMTH1Aneo zawiera sekwencję genu H1c lub H1˚ znajdującego się pod kontrolą promotora MT obok genu odporności na neomycynę (wg Gunjan i Sittman, 1999).