Rysunek 23. Homologiczna wymiana genu H1˚. a) wektor o długości 5,1 kpz uzyskany z biblioteki genów (odcinek XbaIH1˚) zmodyfikowano przez usunięcie 170 kodonów H1˚ od strony 5’ w których miejsce wstawiono gen neo, dodatkowo na zewnątrz od regionu homologicznego (odcinki o długości 2,8 kpz i 1,2 kpz) dołączono gen tk z promotorem PGK pozwalający na selekcję negatywną. b) locus H1˚ po rekombinacji homologicznej, zamiast genu H1˚ w miejscu tym znajduje się gen neo (selekcja pozytywna). Gen neo wprowadza dodatkowe miejsce cięcia przez restryktazę PstI, w wyniku czego produktem PCR będzie odcinek długości 3,6 kpz w komórkach które włączyły transgen w locus H1˚, zaś w pozostałych komórkach produkt cięcia będzie miał długość 5,6 kpz. (wg Sirotkin i wsp., 1995, zmodyfikowano).