Rysunek 24. Chromatografia przepływowa fazy odwróconej histonów z organizmów dzikich (A) i homozygotycznych myszy H1˚-/- (B). Frakcjonowaniu poddano około 100 μg ekstraktu histonowego z chromatyny z wątroby 20-tygodniowych myszy (wg Sirotkin i wsp, 1995).