Rysunek 26. Organizacja genów histonowych u kury. 1, 2A, 2B, 3 i 4, oznaczają poszczególne warianty histonów H1, H2A, H2B, H3 i H4 odpowiednio. Cały odcinek jest długości około 110 kpz i przypomina pod tym względem odcinek kodujący histony u myszy. Kierunek transkrypcji genów zaznaczono poziomą strzałką (ponadto za pomocą strzałek wypełnionych na czarno zaznaczono geny, które usunięto podczas homologicznej wymiany odcinka Δ57 kpz). Pionowa strzałka skierowana w górę oznacza miejsca cięcia przez restryktazę EcoRI, pionowa strzałka skierowana w dół – BamHI, – HindIII; (według Takami i wsp., 1997).