Rysunek 27. Sekwencja białek histonowych H1. Histony 02, .10, 11L, 11R i 03 porównano do histonu 01 (aminokwasy oznaczono według jednoliterowego systemu oznaczeń), w miejscach o zgodnej sekwencji wstawiono gwiazdki, przerwy (---) wstawiono aby otrzymać jak najwyższy stopień zgodności porównywanych sekwencji. Przedstawiona numeracja nad sekwencją odnosi się do histonu 01, długość białek podano na końcu sekwencji (według Coles i wsp., 1987).