Rysunek 28. Porównanie poziomu mRNA histonów w komórkach typu dzikiego (wt, +/+) i homozygotycznych mutantach (mu, -/-). (a) poziom histonów mRNA H1, H2A, H2B, H3 i H4 w komórkach +/+ i -/-. (b) poziom mRNA poszczególnych wariantów histonów H1, H2a, H2B, H3 i H4, poziom histonu w komórkach +/+ przyjęto za 100%, liczby nad słupkami odnoszącymi się do komórek -/- oznaczają wzrost pozostałych histonów po usunięciu niektórych z wariantów. Podano wyniki dwóch niezależnych eksperymentów przeprowadzonych przy obecności i nieobecności aktynomycyny A; (według Takami i wsp., 1997).