Rysunek 29. Porównanie poziomu białek niehistonowych produkowanych przez komórki +/+ (strona lewa) i Δ57kpz -/- (strona prawa). Użycie 2D-PAGE pozwoliło uwidocznić i rozdzielić białka na podstawie pH 3-10 i masy cząsteczkowej. Strzałki skierowane w dół oznaczają białka których ilość znacznie zmniejszyła się lub całkowicie brakuje ich w komórkach Δ57kpz -/-. Strzałki skierowane do góry oznaczają białka, które nie występowały w komórkach +/+ lub wykazują nadekspresję w zmutowanych komórkach; (według Takami i wsp., 1997).