Rysunek 3. Model strukturalny domeny globularnej (zaznaczona kolorem zielonym) i N-terminalnej (kolor niebieski) histonu H1. Strzałką zaznaczono motyw Gly-Gly oddzielający obie helisy ogona N-terminalnego (oznaczone N-I i N-II ). H-I, H-II i H-III oznaczają odpowiednie helisy domeny centralnej (według Vila i wsp., 2002, zmodyfikowane).