Rysunek 7. Tempo ewolucji poszczególnych wariantów histonu H1 u kręgowców. Na osi rzędnych zaznaczono (ilość podstawień niesynomicznych/miejsce/rok) x 109. e – całe białko, N – domena aminoterminalna, G - domena globularna, C – domena karboksytermina, (wg Ponte i wsp., 1998).