Rysunek 8. Mechanizm hamowania aktywności genów polegający na oddziaływaniu z niskocząsteczkowym RNA. dsRNA jest rozkładany przez RNA-zę typu III na krótkie odcinki siRNA o zbliżonej długości do miRNA. Następnie powstały RNA łączy się z białkami, które powodują zerwanie wiązań wodorowych (energia do tego procesu pochodzi z ATP), powstają kompleksy RISC odpowiedzialne za wyciszenie genu. Zablokowanie ekspresji może przebiegać na trzy sposoby. Na poziomie chromatyny kompleksy RISC wiążą się z DNA prowadząc do jego metylacji (Me). Kompleksy RISC mogą się łączyć także z mRNA. Dupleks RNA-DNA jest następnie rozkładany przez RN-azę H (posttranskrypcyjne wyciszenie genu – strona lewa) lub przenoszony na rybosomy hamując translację (strona prawa). Prawdopodobnie istnieją różne rodzaje cząsteczek RISC odpowiedzialne za degradację mRNA, blokowanie translacji i modyfikację chromatyny. 7 mG, 7-metylowana guanina; AAAAA, ogon poliadenylowany; Me, grupa metylowa; p, fosforan 5’, R2D2, białko wiążące się z dsRNA (na podstawie Dorsett i Tuschl, 2004).