Rysunek 9. Model rekombinacij homologicznej Hollidaya. A) Podwójne nici DNA (chromosomy) ustawiają się do rekombinacji. B) Powstanie pęknięć w obu niciach o tej samej polarności w miejscach homologicznych. C) Inwazja sąsiednich nici i ich ligacja w wyniku czego powstaje struktura Hollidaya (pół-chiazma). D) W skutek jednoczesnego obrotu obu nici wokół ich długiej osi rozgałęzienie przemieszcza się (etap migracji); a- jedno z możliwych miejsc cięcia, b- alternatywne miejsce cięcia. E, F) Izomeracja pozwala przez obrót w przestrzeni (oś obrotu oznaczono linią przerywaną) na wymianę nici zaangażowanych w proces rekombinacji. G) Brak rekombinacji, układ powstający przez cięcie w miejscu b, wymianie uległ tylko dość krótki odcinek powstały w wyniku migracji rozgałęzienia. H) Rekombinacja (crossing-over) powstała przez cięcie w miejscu a. (Na podstawie Sedivy i Joyner, 1992; zmodyfikowano).