Rysunek 6. Typy substytucji. α – tranzycja (A↔G, C↔T); β- transwersja (pozostałe).