Tabela 12. Nomenklatura kurzych histonów H1 i ich udział procentowy (kompilacja danych z Shannon i Wells, 1987).

Oznaczenie genu 11L 11R 03 .10 02 01
Oznaczenie białka a a' b c c' d
Procentowy udział* 36-38% 20% 23% 18-19%
* ilość histonu H1 ustalono na podstawie PAGE-AU, procentowy udział histonów 11L i 11R oraz .10 i 02 podany jako wartość sumaryczna, ponieważ dokładny rozdział tych frakcji za pomocą tej techniki nie jest możliwy