Tabela 9. Genotypy embrionów potomstwa heterozygot H1cH1dH1e +++/--- (wg Fan i wsp., 2003a).

Etap rozwoju Całkowita ilość badanych embrionów Liczba embrionów
+++/+++         +++/---             ---/---         embriony
                                                  zresorbowane
7,5 d
8,5 d
9,5 d
10,5 d
11,5 d
12,5 d
13,5 d
osobniki po urodzeniu
   55       14              32                  7                  2
   62       22              29                 10                  1
  230       56             123                 32 (+3)*           15
   81       23              40                  5 (+2)*           11         50       11              18                  1 (+1)*           16
   26        8              12                  0                  6
   26        7              15                  0                  4
  638      239             399                  0                  -