Rysunek 13. Drzewo filogenetyczne nukleotydowych sekwencji kodujących histony H1 i H5 skonstruowane metodą najbliższego sąsiada NJ na podstawie liczby synonimicznych różnic między sekwencjami obliczonymi zmodyfikowaną metodą Nei-Gojobori (na podstawie odległości p oraz współczynnika R = 0.76). Powyżej węzłów podano procentową wartość bootstrap (10 tys. powtórzeń). Obok nazwy gatunkowej i subtypu histonu w nawiasach podano kod dostępu GenBank. Gwiazdką oznaczono sekwencje przewidziane metodami automatycznymi. Znakiem & oznaczono sekwencje nie opisane w GenBank jako histony łącznikowe, ale mimo to umieszczone w Histone Database. Drzewo zbudowano za pomocą programu MEGA.


[uwaga: powyższy obraz jest zapisany w formacie emf, w związku z czym niektóre przeglądarki mogą mieć problemy z jego odtworzeniem, jeśli tak jest w twoim przypadku użyj Internet Explorera]

Pobierz plik w formacie domyślym programu MEGA.