Rysunek 11. Drzewo filogenetyczne białek histonowych H1 i H5 skonstruowane metodą największego prawdopodobieństwa ML w oparciu o macierz Dayhoff z uwzględnieniem rozkładu gamma dla miejsc zmiennych (dyskretyzacja na 6 przedziałów) i miejsc niezmiennych. Powyżej węzłów podano procentową wartość bootstrap (1000 powtórzeń). Drzewo zbudowano za pomocą programu Treefinder. Oznaczenia jak na rysunku 9.

[uwaga: powyższy obraz jest zapisany w formacie emf, w związku z czym niektóre przeglądarki mogą mieć problemy z jego odtworzeniem, jeśli tak jest w twoim przypadku użyj Internet Explorera]

Plik pdf wynikowy programu Treefinder